تحصیل پزشکی در ایتالیا- آزمون  IMAT

متقاضیان تحصیل پزشکی در ایتالیا باید در آزمون ایمت (IMAT‌ )شرکت نمایند و در صورت قبولی در این آزمون امکان تحصیل در ایتالیا  را بدست آورند.  آزمون IMAT به مدت 100 دقیقه است که به زبان انگلیسی ارائه می شود و برای متقاضیان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و جراحی تدوین شده است. هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمون IMAT بر حسب زمان و مکان آزمون متغیر است.

ثبت نام این آزمون از طریق سایت Https://Www.Universitaly.It/  امکانپذیر است.

برای موفقیت در آزمون IMAT باید از سطح دانش خوبی برخوردار باشید. تحصیل در ایتالیا همواره یکی از علاقه مندی های دانشجویان ایرانی متقاضی در تحصیل خارج از کشور بوده و سالانه هزاران ایرانی برای تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های علوم انسانی، هنر، زبان های خارجی، پزشکی و فنی و مهندسی، از دانشگاه های ایتالیا پذیرش تحصیلی می گیرند.

منابع و سرفصل های امتحانی آزمون IMAT در بخش های مختلف درسی

زیست شناسی:

بیوشیمی: عناصر بیولوژیک،خواص آب، اهمیت پیوندهای ضعیف بیولوژیکی، نقش آنزیم ها، مواد و مولکول های ارگانیک در موجودات زنده و عملکرد آنها
سلول : تئوری سلولی، ، غشای پلاسمایی و عملکرد آن، تقسیم سلولی میوز و میتوز، سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی ، ساختارهای سلولی و اندامک ها و عملکرد آنها،کروموزم ها و بافت های جانوری                                                                                                                                    انرژی زیستی: ATP انتقال انرژی شامل NAD و FAD واکنش های اکسایش و کاهش فتوسنتز،گلیکولیز،تنفس هوازی و تخمیر
تولید مثل و وراثت: چرخه سلولی، ژنتیک مندلی، تولید مثل جنسی و غیر جنسی، نظریه کروموزومی وراثت، ژنتیک کلاسیک،کروموزوم های جنسی
ژنتیک مولکولی : DNA و ژن ها، کد ژنتیکی و ترجمه آن، تنظیم بیان ژن ژنتیک انسانی، سنتز پروتئین DNA پروکاریوت ها کروموزوم یوکاریوت ها.  انتقال ویژگی های یک و چند عاملی، بیماری های وراثتی، مرزهای جدید ژنتیک، DNA نوترکیب و کاربرد زیست فناوری بالقوه آن
وراثت و محیط زیست:جهش، انتخاب طبیعی و مصنوعی، نظریه های تکاملی و اساس ژنتیکی                                                                      تکامل آناتومی و فیزیولوژی حیوانات و انسان ها: آناتومی اندام های بزرگ و عملکرد و اثر متقابل آنها. هموستازی، تنظیم هورمونی، سیستم عصبی، انتقال و پردازش اطلاعات و پاسخ ایمنی

دیدن مطلب
کانادا با بالاترین کیفیت زندگی

شیمی:

ساختار ماده :حالت های ماده، ترکیبات و عناصر سیستم های ناهمگن و همگن
ساختار اتمذرات ابتدایی، عدد اتمی و عدد جرمی، ساختار الکترونی اتم، ایزوتوپ
جدول تناوبی عناصرگروه ها و دوره ها، عناصر واسطه، پتانسیل یونیزاسیون، روابط بین ساختار های الکترونیکی، خواص تناوبی عناصر، شعاع اتمی، الکترون خواهی، فلزات و نافلزها، موقعیت در جدول تناوبی و خواص عناصر
پیوند های شیمیایی: پیوند یونی، طبیت پیوند و الکترونگاتیوی، پیوند کووالانسی
اصول شیمی غیر آلیاکسیدها و هیدروکسیدها، نامگذاری و خواص اصلی ترکیبات غیرآلی، اسید هاو نمک
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: ورن اتمی و مولکولی، ثابت آووگادرو، مفهوم مول، تبدیل گرم به مول و بالعکس، محاسبات استوکیومتری ابتدایی، حفظ تعادل واکنش های ساده، انواع واکنش های شیمیایی
محلول ها:خواص حلالیت آب، انحلال پذیری، روش های اصلی بیان غلظت محلول
اکسایش و کاهش :عدد اکسایش، عوامل اکسایش و کاهش
اسید و باز: مفهوم اسید و باز، اسیدیته، محلول های آبی،Ph
مبانی شیمی آلی :پیوند بین اتم های کربن،  هیدروکربن های الیفاتیک اروماتیک و الیسایکلیک، ساختار و فرمول شیمیایی انها ،ایزومرها ،، گروه های عملکردی الکل ها، استرها، آمین ها، آلدئیدها، کتون ها، اسیدهای کربوکسیلیک، استرها و آمیدها

فیزیک :

اندازه گیری: اندازه گیری مستقیم و غیر مستقیم،  آگاهی از سیستم متریک و سیستم CGS واحد های اندازه گیری، کمیت های اساسی و مشتق شده، ابعاد فیزیکی کمیت ها، سیستم بین المللی واحدها (SI) نام و روابط بین واحدهای اندازه گیری کمیت های اساسی و مشتق شده
حرکتکمیت های حرکتی، انواع مختلف حرکت به خصوص حرکت با شتاب یکنواخت ، حرکت دایره ای یکنواخت، حرکت نوسانی برای همه حرکت هاتعریف و ارتباط بین واحد های اندازه گیری
دینامیک: بردارها و عملیات روی بردارها، نیروها، ترکیب برداری نیروها، تعاریف جرم و وزن، لحظه اعمال نیرو به یک نقطه، شتاب گرانشی. چگالی ،قانون جهانی گرانش، قوانین حرکت،کار، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل و اصل بقای انرژی
مکانیک سیالاتاصل ارشمیدس، فشار و واحدهای اندازه گیری آن تنها در سیستم SI
ترمودینامیک: درجه حرارت و گرما سنجی،گرمایی ویژه، ظرفیت گرمایی، مکانیزم انتشار گرما، گرمای نهان،قوانین گاز ایده آل. قوانین اول و دوم ترمودینامیک
الکترومغناطیس و الکترودینامیک: قانون کولن, پتانسیل الکتریکی و میدانی،ثابت دی الکتریک، خازن در سری و موازی،جریان مستقیم، قانون اهم، مقاومت الکتریکی، مقاومت الکتریکی در سری و موازی،کار، انرژی، اثر ژول. ژنراتور، القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب، اثر جریان های الکتریکی حرارتی، شیمیایی و مغناطیسی.

دیدن مطلب
بورسیه دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا

ریاضی:

جبر و مجموعه های عددی: اعداد طبیعی، اعداد صحیح، اعداد گویا، دسته بندی و مقایسه، عملیات و خواص آنها نسبت و درصد،توان، عبارات جبری و چند جمله ای,دو جمله ایها، توان n ام یک دوجمله ای، فاکتور گیری از چند جمله ای ها، معادلات جبری و نابرابری مرتبه اول و دوم. سیستم های معادلات
توابع : مفاهیم اولیه توابع و نمودارهای انها )دامنه، برد، نشانه، بیشینه و کمینه، افزایش و کاهش، و غیره
هندسه : چند ضلعی ها ، سیستم دکارتی، دایره ,اندازه گیری طول، مساحت و حجم, بیضی و قضیه فیثاغورس، اندازه گیری زاویه در درجه و رادیان. سینوس،کسینوس، تانژانت یک زاویه ، فرمول های مثلثات،معادله یک خط راست. مفاهیم موازی و عمود برهم،فاصله از یک نقطه از یک خط مستقیم،معادله دایره، مخروط، هذلولی.
آمار و احتمال: توزیع فراوانی و نمودار ان، مفاهیم آزمایشات تصادفی و احتمال

در صورت تمایل به تحصیل پزشکی در ایتالیا  می توانید از برنامه مشاوره مهاجرت رایگان موسسه مهاجرتی نوباوران بهرمند شوید. علاقمندان به تحصیل در ایتالیا می توانید با ما در تماس باشید.