نوشته‌ها

اخذ تابعیت اتریش را می توان از چند طریق بدست آورد: با تولد ، ازدواج ، سرمایه گذاری، و از طریق خدمات ویژه ای كه جمهوری اتریش برای افرادی که در در حوزه ورزش ، فرهنگ ، علم یا اقتصاد فعالیت دارند. اطلاعات ارائه شده در این صفحه قصد دارد تا کلیاتی در مورد چگونگی اخذ تابعیت اتریش ارائه دهد.

تابعیت از بدو تولد: کودکی که کشور اتریش متولد شده و حداقل یک والد تبعه اتریشی دارد. با این حال ، فرزندی که در خارج از ازدواج با مادر خارجی و یک پدر اتریشی متولد شده ، تابعیت محسوب نمیشود، مگر اینکه زوج ازدواج کنند ، فرزند تابعیت مادر را به دست می آورد.

شهروندی بر اساس تبار: کودک در خارج از کشور متولد می شود که یکی از والدینش تبعه اتریشی است. در مورد مادر غیر اتریشی و یک پدر اتریشی ، قانون ازدواج ذکر شده در بالا اعمال می شود.