نوشته‌ها

برنامه ها و پذیرش در آموزش عالی در نروژ توسط هر موسسه اداره می شود و مؤسسات مختلف ممکن است شرایط و مهلت های مختلفی داشته باشند.

در پذیرش دانشگاه های نروژ اطمینان حاصل کنید که کلیه اطلاعات لازم در مورد الزامات ، مستندات و مهلت های مربوط به برنامه ها و مؤسسات مختلف مطالعاتی را بدست آورده اید.