نوشته‌ها

فرهنگ استرالیا یک فرهنگ ملی یکنواخت ندارد زیرا این کشور به لطف امواج مهاجرت به دنبال استعمار اروپا در اواخر قرن 18 ، از فرهنگ های مختلفی تشکیل شده است.

پیوستن به صدها گروه بومی مهاجران اولیه انگلیس و ایرلند ، مهاجران اروپایی به دنبال جنگ جهانی دوم ، سپس جوامع آسیایی و آفریقایی در دهه های اخیر رو به رشد هستند.

در حقیقت ، یک چهارم استرالیایی ها در خارج از کشور متولد شده اند و یک چهارم دیگر نیز حداقل یک والدین دارند که در خارج از کشور متولد شده اند.