نوشته‌ها

ویزای گروه A1 به مقامات ارشد قوه مقننه و اجرایی خارجی ، اعضای هیئت های عالی رتبه و عالی و همراهی اعضای خانواده برای ورود به جورجیا در سفرهای ایالتی ، رسمی ، تجاری ، دوستانه یا غیر رسمی صادر می شود،که یکی از انواع ویزای گرجستان است.

ویزای طبقه A2 به کارمندان ماموریت های دیپلماتیک و معادل معتبر در گرجستان صادر می شود.