نوشته‌ها

ین دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه کشور لهستان است و در شهر کراکف واقع و در سال 1364پایه گذاری شده است.قدمت این دانشگاه 600سال است.این دانشگاه دارای چندین دانشکده در رشته های علوم اجتماعی،علوم طبیعی و علوم پزشکی است.

این دانشگاه جزء بهترین دانشگاه های لهستان است.جالب است بدانید که این دانشگاه بزرگترین کتابخانه دارنده نسخه های خطی قرون وسطا و و گنجینه کاملی از ادبیات سیاسی جهان را دارد.

در این دانشگاه بیش از 111رشته مختلف تدریس میشود. و توانسته است بهترین دانشگاه کشور لهستان شود.