نوشته‌ها

سیستم بازنشستگی هلند

سیستم بازنشستگی هلند هنوز
در جهان بهترین است
براساس شاخص بازنشستگی جهانی ملبورن مرکر (MMGPI) ، هلند دارای بهترین سیستم بازنشستگی در جهان است. این دومین سال پیاپی است که هلند در صدر قرار دارد!

فهرست بازنشستگی جهانی 2019
امسال یازدهمین نسخه از شاخص بازنشستگی جهانی ملبورن مرکر ، که در آن 37 سیستم درآمد بازنشستگی ، نمایندگی بیش از 63 درصد از جمعیت جهان ، در برابر بیش از 40 شاخص اندازه گیری شده است.

شاخص های موجود در مطالعه ، سه زیر شاخص را نشان می دهد: کفایت ، پایداری و یکپارچگی. نمرات این شاخص ها به نمره کل نهایی کمک می کند ، با این حال آنها به همان اندازه وزن نمی شوند. کافی بودن حقوق 40 درصد از نمره نهایی است ، در حالی که پایداری 35 درصد و یکپارچگی 25 درصد دیگر را به همراه دارد.