نوشته‌ها

رتبه های دانشگاه QS World 2020 – دانشگاه های برتر فرانسه
رتبه فرانسه رتبه جهانی دانشگاه
1 53 دانشگاه علوم پاریس و دانشگاه لترس

2 60 اکول پلی تکنیک
3 77 دانشگاه سوربون
4 139 CentraleSupélec
5 160 olecole Normale Supérieure de Lyon
6 224 علوم پو پاریس
7 242 Télécom ParisTech
8 250 Ecole des Ponts ParisTech
9 253 دانشگاه پاریس
10 262 Université Paris-Sud