نوشته‌ها

درباره ترکیه باید گفت که این کشور دومین کشور جهان در دسترسی به آموزش عالی با نرخ تحصیل 94.2٪ است.

کشور ترکیه در منطقه آموزش عالی اروپا قرار دارد ، ترکیه  روند بولونیا را به طور کامل اجرا می کند.

مدرکی که از دانشگاه ترکیه دریافت می کنید در همه کشورهای اروپایی اعتبار بالایی دارد! به عنوان سیستم اعتباری دوره ، ECTS مطابق با اروپا اعمال می شود علاوه بر این ، درباره ترکیه باید گفت یکی از موفق ترین کشورهایی است که در برنامه های ارز تحت Erasmus + شرکت می کند.

ترکیه دومین کشور جهان در دسترسی به آموزش عالی با نرخ تحصیل 94.2٪ است. این می تواند از دلایل تحصیل در ترکیه باشد که در منطقه آموزش عالی اروپا قرار دارد ، ترکیه  روند بولونیا را به طور کامل اجرا می کند.