نوشته‌ها

ترکیه دومین کشور جهان در دسترسی به آموزش عالی با نرخ تحصیل 94.2٪ است. این می تواند از دلایل تحصیل در ترکیه باشد که در منطقه آموزش عالی اروپا قرار دارد ، ترکیه  روند بولونیا را به طور کامل اجرا می کند.