نوشته‌ها

کی از مزیت های که این نوع ویزا دارد اینست که شما بعد از رفتن به استرالیا میتوانید تقاضای ویزای همراه دهید.توجه داشته باشید که اگر از همان اول بتوانید ویزای بلند مدت استرالیا یعنی PRرا بگیرید میتوانید همزمان با آن تقاضای ویزای همراه کنید.

یکی از مزیت های خوبی که این  ویزای کار استرالیا  دارد اینست که میتوانید موقع رفتن به خاک استرالیا خانواده را هم همراه خود ببرید.البته بدانید این کار بستگی به نوع ویزای دارد که تقاضا کرده اید.