نوشته‌ها

در  نظام آموزشی آلمان  مدارس جداگانه ای برای دانش آموزان دارای ناتوانی در یادگیری متوسط ​​تا شدید ، دانش آموزان نابینا یا ناشنوا و یا معلولین جسمی وجود دارد. این عمل که حدود 430،000 دانش آموز آلمانی را در مدارس خاص و جداگانه قرار می دهد.

به دلیل عدم رعایت كنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق معلولان در سال 2008 توسط اتحادیه اروپا ، تصویب شده در 2008 ، كه خواستار آموزش فراگیرتر و یکپارچه تر برای دانش آموزان معلول است ، مورد انتقاد قرار گرفته است.

در نظام آموزش آلمان منتقدین می گویند با جدا کردن دانش آموزان نیازهای ویژه از جمعیت عمومی ، سیستم آموزش ویژه آلمان با شکست روبرو می شود ، به این ترتیب دانش آموزان معلول را در معرض نقص قرار می دهد و از ادغام آنها در زندگی روزمره جلوگیری می کند.