نوشته‌ها

ویزای کار سوئد: کشور سوئد کشوری در شمال اروپا می باشد که با کشورهای نروژ ، فنلاند و دانمارک هم مرز می باشد. کشور سوئد با جمعیتی در حدود ۱۰ میلیون نفر بزرگترین کشور اروپای شمالی و حوزه اسکاندیناوی می باشد و به دلیل آب و هوای سرد و شرایط جوی جمعیت این کشور نسبت به مساحت کشور بسیار کم می باشد.

برای مهاجرت به کشور سوئد، ویزای کاری یکی از روشها برای ورود به این کشور است. زبان رسمی مردم کشور سوئد زبان سوئدی می باشد که برای کار در این کشور بجز برخی از مشاغل نظیر پرستاری ، پزشکی ، روانشناسی و … نیازی به تسلط به زبان سوئدی نیست.

جهت کار در کشور سوئد اشخاص در قدم اول به داشتن کارفرما و پیشنهاد شغلی نیازمند هستند و جایگاه شغلی که به آنها پیشنهاد شده است باید شرایط خاصی داشته باشد تا شخص بتواند از این طریق اقامت سوئد را دریافت کند.

در صورتی که شخص کارفرما خود را در کشور سوئد پیدا کرد، کارفرما باید درخواست مجوز کار برای شخص صادر کند و در صورتی که حداقل ۱۰ روز در اتحادیه اروپا و سوئد این جایگاه شغلی را آگهی کند و شخص اروپایی و سوئدی برای این شغل پیدا نشود می تواند شخص خارج اتحادیه اروپا را استخدام نماید.