نوشته‌ها

دت اعتبار  ویزای کار هند  1سال تا نهایت 5سال است که داوطلب این نوع ویزا میتواند با ارائه دعوتنامه به سفارت یا کنسولگری هند در کشور خود اقدام به دریافت این ویزا کند.

بیشتر مواقع این ویزا 1ساله برای متقاضی صادر میشود. اما کارفرما میتواند با درخواست خود آن را مجدد تمدید کند. نیروهای متخصص میتوانند با داشتن قرار دارد بلند مدت ویزای کاری 5 ساله دریافت کنند.

مدت اعتبار این ویزا در مشاغل مختلف متفاوت است.مثلا برای مشاغل itمدت اعتبار آن 3ساله است.و برای شغل های دیگر به مدت 2سال هم صادر میشود.

اگر قصد گرفتن ویزای کار هند را دارید باید بدانید بدون دعوتنامه امکان گرفتن این نوع ویزا وجود ندارد.در صورت گرفتن دعوتنامه باید حتما سمت شغلی شما،محل کار و آدرس شرکت ثبت شده را با مقدار حقوق دریافتی مه باید حداقل 25/000هزار دلار در سال باشد در دعوتنامه ذکر شده باشد.