نوشته‌ها

یکی از مشهورترین واقعیت ها در مورد این کشور این است که هزینه های زندگی در سوئیس بالاست.

مهاجران که قصد زندگی در سوئیس را دارند ، باید در مورد کشور جدیدشان ، و  کانتون خاص آنجا ، نکات عملی را بیاموزند. سوئیس به عنوان “کنفدراسیون کانتون ها” شناخته می شود ، به این معنی که کشوری است که به چندین منطقه تقسیم شده است.

کانتون ها مانند ایالت ها یا استان های کشور های دیگر هستند. در سوئیس ، کانتون ها بر قوانین خاص خود قدرت زیادی دارند و باعث می شوند هر کانتون کمی متفاوت از سایرین باشد و نیاز به مهاجران برای بررسی قوانین و مقررات خاص هر کجا که در آن زندگی می کنند ، می باشد.