نوشته‌ها

دارندگان ویزای دانشجویی چین{ X2 }باید در مدت زمانی که مطابق ویزا ذکر شده است در چین بمانند و لازم نیست که آنها برای اجازه اقامت موقت درخواست کنند.

در صورت نیاز به تمدید ویزای X2 ، لطفاً به اداره خروج و ورود محلی مراجعه کنید تا 30 روز قبل از تاریخ انقضا این پرونده را تکمیل کنید.