نوشته‌ها

ویزای کار ایسلند مبتنی بر کمبود نیروی کار ممکن است زمانی صادر شود که کارمندان در بازار کار ایسلند یا در کشورهای عضو EEA / EFTA یا جزایر فارو پیدا نشود.

برای ورزشکارانی که در یک باشگاه ورزشی تحت پوشش انجمن ملی المپیک و ورزش ایسلند مشغول به کار هستند ، می توان اجازه اقامت اعطا کرد.

وب سایت این انجمن شامل کلیه سازمانهای عضو آن است . در ادامه الزامات دریافت مجوز کار را در وب سایت اداره کار مشاهده کنید .