نوشته‌ها

سترالیا بخاطر داشتن موقعیت جفرافیایی عالی ،رشد اقتصادی،پیشرفت در صنایع مختلف و روابط اقتصادی قوی با دیگر کشورهای پیشرفته جهان در دهه های اخیر، باعث شده است افراد زیادی مشتاق گرفتن ویزای سرمایه گذاری استرالیا باشند.

یکی از سیاست های استرالیا برای جذکشور ب سرمایه گذار خارجی و کمک به رشد اقتصادی؛وضع قوانین خاص و ویژه برای سرمایه گذاران است.

بطوریکه گرفتن ویزای سرمایه گذاری استرالیا بهترین و آسانترین روش برای گرفتن اقامت استرالیا شده است