نوشته‌ها

فعالیت حرفه ای شهروندان خارجی در قلمرو ملی فقط با مجوز کار قابل انجام است.

مطابق مقررات اتحادیه اروپا ، هر شهروند اتحادیه اروپا از حقوق کارگری مشابه شهروندان رومانیایی برخوردار است و بنابراین ، به ویزای کار رومانی احتیاج ندارند.

شهروندان خارجی که تابعیت کشورهای ثالث هستند ، تنها پس از اخذ مجوز کار می توانند در رومانی کار کنند و متعاقبا ویزای اقامت طولانی برای کار و اجازه اقامت.