نوشته‌ها

تحصیل در کانادا

شهرهای بزرگ دانشجویی کانادا 

به عنوان چهارمین شهر برتر دانشجویان در شاخص QS در بین بهترین شهرهای دانشجویی ، بزرگترین شهر در استان فرانسوی زبان کبک و دومین شهر بزرگ کانادا است.